תנאי שימוש באתר, בממשק הקניות ומרכז הידע

1         כללי

1.1    ברוכים הבאים לאתר www.nuriteldar.co.il (להלן: "האתר").

1.2    נורית אלדר ו/או מי מטעמה (להלן: "הבעלים") מפעילה אתר זה ומאפשרת גלישה ושימוש באתר בכפוף להגבלות ולתנאים כפי שיפורטו להלן וכן להוראות כל דין.

1.3    המבקר באתר זה (להלן "המשתמש או המבקר") מוזמן לקרוא בעיון עמוד זה בדבר תנאי שימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש") בטרם תעשה שימוש כלשהו באתר. תנאי השימוש מסדירים את היחסים שבין המשתמש באתר לבין הבעלים.

1.4    הבעלים שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות ולעדכן את תנאי השימוש מעת לעת.

1.5    בכניסת המשתמש לאתר הינו מצהיר כי קרא והבין את ההגבלות והתנאים המפורטים להלן ומקבל אותם על עצמו ללא סייג.

1.6    תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וההתייחסות זהה לגברים ונשים כאחד.

 

2         שימוש באתר

2.1    אתר זה נועד לצורך הפצת תכנים לקהל הרחב והמבקר מוזמן לקרוא, להאזין ולצפות בהם בהתאם לתנאים המופרטים בעמוד זה.

2.2    השימוש באתר הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. המבקר אינו רשאי להכניס  שינויים, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למכור תכנים, תמונות או פרסומים שמקורם באתר, ולעשות בהם כל שימוש לכל מטרה, מסחרית או אחרת שאינה שימוש אישי ופרטי.

2.3     הבעלים שומרת על זכותה להתאים ו/או לעדכן ו/או לשפר ו/או לשנות ו/או להסיר את תכני האתר, כולם או חלקם, ללא כל הודעה מוקדמת. הבעלים שומרת על זכותה להגביל תכנים מסוימים ו/או את הגישה לשירותי האתר, כולם או חלקם ו/או לסיים את פעילותו.

2.4    המידע הכלול באתר נכון למועד פרסומו.

2.5    בנסיבות בהן עשה משתמש באתר שימוש האסור לפי תנאי שימוש אלו, או לפי הוראות כל דין, או אשר לפי שיקול דעתה של הבעלים הינו שימוש פוגעני או בלתי ראוי או שימוש העלול לגרום להפרעה לפעילות האתר או למשתמשים אחרים, או שקיים חשד סביר כי פעל כאמור, רשאית הבעלים למנוע ממנו את הגישה לאתר, על פי שיקול דעתה הסביר, בכפוף לכל דין, מבלי צורך להודיע למשתמש על כך מראש.

 

3         קניין רוחני

3.1    כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובכלל זאת המידע, התכנים, הנתונים, סרטונים, תמונות, סימני המסחר, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של הבעלים או של צדדים שלישיים שנתנו הרשאה לבעלים להשתמש בהם. אין להעתיק, להעביר, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי התכנים, התמונות, סימני המסחר או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור הבעלים לכך מראש ובכתב.

3.2    אין בתנאי שימוש אלה כדי להעניק למשתמש או לגורם אחר זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות באתר, במידע או בתכנים הכלולים בו, והמשתמש לא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הבעלים בהם.

3.3    המשתמש רשאי ואף מוזמן להירשם לאתר ובמידת האפשר להעלות תגובות מצידו. התכנים אותם מעלה המשתמש לאתר הופכים לנחלת הכלל, לא יהיו מוגנים על פי דיני זכויות יוצרים ואינם מקנים לו כל זכויות קנייניות לא במידע עצמו ובוודאי שלא באתר. כמו כן, הבעלים לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע, באופן מורשה או בלתי מורשה.

 

4         אחריות הבעלים

4.1    כל התכנים באתר מסופקים "כמות שהם" (AS-IS). הבעלים לא תישא באחריות ישירה ו/או עקיפה לטעויות, אי דיוקים, להשמטות, לפגמים וכיוצ"ב בגין השימוש באתר.

4.2    השימוש באתר ובתכניו הינם באחריות המשתמש הבלעדית והמלאה.

4.3    הבעלים לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום לנזקים כלשהם. כמו כן,הבעלים לא תישא באחריות כלשהי לנזקים שיגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש ו/או לאבדן מידע או כל נזק אחר הנובע משימוש באתר, לרבות במקרה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או במערכות הבעלים או להשתמש בו שימוש בלתי מורשה.

4.4    הבעלים מנהלת ומפעילה את האתר באופן שוטף ורציף. יחד עם זאת, יתכנו הפרעות ו/או הפסקות ו/או שיבושים ו/או תקלות מעת לעת בפעילות האתר והבעלים לא תהיה אחראית בנוגע להפסדים ו/או נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים שינבעו בקשר לכך. המשתמש מודע כי ייתכנו ליקויים, עיכובים, והפרעות באיכות השירות ובזמינותו, וכי הבעלים לא תהיה אחראית לכל הפרעה ו/או נזק שיגרם בשל כך- ללא קשר לסיבת התקלה.

5         הגנת הפרטיות

5.1    האתר מציע שירותים הדורשים רישום אקטיבי של המשתמש לאתר. הרישום כולל מתן פרטיים אישיים כגון: שם, תיבת דואר אלקטרוני, וכדומה.

5.2    יודגש כי רישום לשירותים באתר, ייעשה על פי החלטתו ושיקול דעתו הבלעדי של המשתמש.

5.3    משתמש שייבחר להירשם לאתר, נותן הסכמתו לבעלים בזה גם לקבלת מידע פרסומי. המשתמש יוכל להסיר את עצמו מהרשימה בכל עת.

5.4    הבעלים יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטי המשתמש, בין בעצמו ובין על ידי מי מטעמו לצרכים מסחריים, סטטיסטיים ושיווקיים שונים וכן לצורך שיפור השירותים הניתנים באתר או לצורך יצירת קשר עם המשתמש.

5.5    מבלי לגרוע מזכויות הבעלים כאמור, מתחייבת הבעלים לעשות ככל שביכולתה באופן סביר להגן על מידע פרטי שנמסר לה על ידי המשתמש. הבעלים לא תמסור את פרטי המשתמש לכל צד שלישי פרט לגורמים האחראים על תפעול האתר, וכן תמסור את פרטי המשתמש לכל רשות אכיפה ו/או על פי החלטת או הוראת בית המשפט. בשל אופיו של האתר ולמרות שהבעלים נוקטת אמצעים סבירים לאבטחתו, במידה ויעלה בידי צדדים שלישיים שאינם משתמשים, לחדור לאתר, להיחשף למידע בו ולנקוט בפעולות כלשהן ביחס למידע האמור, הבעלים לא תיהיה אחראית לנזקים ישירים ו/או עקיפים שיגרמו עקב כך.

5.6    ברכישת מוצרים ושירותים באתר, התשלום מתבצע באמצעות חברת סליקה שמצהירה כי היא בעלת אתר ייעודי ומאובטח. נתוני כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר או בידי הבעלים בשום שלב וכל נושא ההאבטחה והפרטיות נמצאים באחריות חברת הסליקה בלבד.

 

6         תכנים האסורים לפרסום

המשתמש מודע ומסכים שחל איסור על פרסום התכנים להלן:

6.1     כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים כמו זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיוצ"ב.

6.2    כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה.

6.3    דואר אלקטרוני, רשימות תפוצה, מכתבי שרשרת, "דואר זבל" וכיוצ"ב.

6.4    כל תוכן ומידע הנוגע לאנשים אחרים והמזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את כתובתם ודרכי ההתקשרות עמם.

6.5    הכנסת קוד מחשב כלשהו העלול לגרום לנזק בכלל ובפרט "וירוסים", "תולעים", "ואנדלים" וכדומה.

6.6    סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, או שירותים, הטעונים הרשמה.

6.7    כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמא וכיוצ"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

6.8    על תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו.

6.9    כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.

6.10  כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, או גזעני.

6.11  כל מידע העלול להטעות את הגולשים.

6.12  כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט.

 

7         פרסומות

7.1    ככל שבאתר יתפרסמו על ידי צדדים שלישיים מודעות פרסומת, לא תישא הבעלים באחריות לתוכנן. הפרסום באתר אינו מהווה בשום צורה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.

7.2    במידה ותעשה עסקה בין משתמש באתר לבין הגוף המפרסם הרי שעסקה זו הינה בין הצדדים לה בלבד ואין לבעלים כל אחריות בנוגע לעסקה זו ותוצאותיה.

8         רישום באתר וקבלת דיוור

8.1    ניתן להירשם לפעילויות שונות דרך האתר. ההרשמה מבטיחה קליטה מדוייקת של פרטי הנרשם בהתאם למה שהוכנס.
הנרשם מתחייב להכניס את פרטיו המדויקים ובמידה ונפלה טעות, באחריות הנרשם לעדכן את הפרטים הנכונים במייל בכתובת: rishum@nuriteldar.co.il.

8.2    הנרשם מודע שבעצם ההרשמה או בקניה באתר הוא מסכים לקבל מידע ומסרים מהבעלים מעת לעת.

8.3    הנרשם יכול להסיר עצמו מרשימת מקבלי המידע והמסרים בכל עת.

8.4   הבעלים איננה מעבירה את פרטי לקוחותיה לשום גורם.

8.5  פרטי הנרשמים נמצאים במאגרי חברות הדיוור המתמחות בכך ובאחריותם מול דרישות החוק.

 

9         מרכז הידע – מועדון חברים

9.1     כללי

9.1.1        הבעלים של האתר הינה גם הבעלים של מרכז הידע (להלן "מועדון"), המספק מסלולי מידע ופעילויות שונים תחת שמות מסחריים כגון 'העולם השקוף' וייתכן שנוספים. הבעלים מתירה למשתמש להירשם למועדון החברים (להלן: "החבר") ולהשתמש באחד ממסלולי המועדון בהתאם למוסכם במסמך זה.

9.1.2        התנאים בפרק זה מתווספים לתנאי השימוש באתר ואישור ההרשמה מהווה הסכמה מפורשת של החבר לתנאי השימוש הכלליים באתר והתנאים הנוספים של מועדון החברים.

9.1.3        ייתכנו עדכונים מעת לעת בתנאי השימוש במועדון והודעה תישלח במייל לכל החברים באותה העת.

9.1.4        המועדון עשוי להציע מספר מסלולים במחירים שונים ובעלי תכנים ותכולה מגוונים הנקבעים על ידי הבעלים. מה יש בכל מסלול נקבע על פי שיקול דעתה של הבעלים.

9.1.5        ייתכנו שינויים במספר, מבנה ומחיר המסלולים ועל כך תישלח הודעה לכל החברים.

9.1.6        כל התכנים במועדון הם של הבעלים. יחד עם זאת, הבעלים שומרת על זכותה להוסיף תכנים אחרים שאינם בבעלותה על פי שיקול דעתה הבלעדית.

9.1.7        הבעלים תשתדל להוסיף תכנים חדשים רלבנטיים לכל אחד מהמסלולים. כמו כן, הבעלים רשאית להסיר תכנים על פי שיקול דעתה הבלעדית. למען הסר ספק, הורדת תכנים ממסלול מסויים או מכל המסלולים איננה הפרת הסכם.

9.1.8        הרישום למועדון נעשה לאחר שהחבר קרא את תנאי המועדון והחליט שהוא מעוניין להירשם כחבר מועדון. הרישום מהווה אישור שהחבר ראה, בדק, ומקבל את תנאי מועדון החברים.

9.1.9        הבעלים רשאית להפעיל את המועדון גם על פלטפורמות חיצוניות שאינן האתר כגון פייסבוק וכל האמור בהסכם זה תקף גם כן.

9.1.10        הבעלים רשאי להפסיק את פעולת המועדון בהודעה של חודש מראש.

9.2     שימוש במועדון וזכויות יוצרים

9.2.1        כל החומרים שבמועדון שייכים לבעלים כמו גם זכויות היוצרים.

9.2.2        הכניסה למועדון נעשית באמצעות שם וסיסמה ובאחריות החבר לשמור פרטים אלה חסויים! אין להעביר את השם והסיסמה לאדם אחר – אף לא באופן זמני.

9.2.3        החומרים במועדון מיועדים לקריאה, שמיעה וצפייה רק בעת החיבור למועדון (online).

9.2.4        במידה ויש דפי עבודה להדפסה, מותנה ומוסכם שההדפסה היא לשימוש אישי בלבד ואין להעביר דף/פים אלה לאדם אחר בשום צורה.

9.2.5        אם לא מצוין במפורש אחרת, אין להעתיק, לצלם, להקליט או כל פעולה אחרת מעבר לקריאה, צפייה והקשבה ביחס לחומרים במועדון שלא ברשות מפורשת ובכתב מאת הבעלים.
9.2.6        למען הסר ספק, אין להוריד/לשכפל, למחשב האישי או כל אמצעי אחר, הקלטות שמע או וידאו בשום צורה ובשום תנאי למעט ברשות מפורשת ובכתב מאת הבעלים

9.3    הטבות וזכויות

9.3.1        ייתכן ויינתנו הנחות ייחודיות לחברי המועדון ברכישת פעילויות שונות ומוצרים של הבעלים.

9.3.2        שיעור ההנחה עשוי להשתנות מעת לעת והוא על פי שיקול דעתה של הבעלים.

9.3.3        ההנחה היא אישית ואיננה ניתנת להעברה לאדם אחר.

9.3.4        ההנחה ניתנת אוטומטית בעת הרכישה.

9.3.5        אין כפל מבצעים! במידה וקיים מבצע, החבר יקבל את ההנחה המירבית באותה העת.

9.4     מעבר בין מסלולים

9.4.1        מעבר בין מסלולים (ביטול אחד ומעבר לאחר) אפשרי בכל עת.

9.4.2        בעת מעבר ממסלול אחד למסלול אחר, מתבצע ביטול המסלול הישן (אין החזר כספי) וחיוב מיידי לפי תעריף המסלול החדש. למען הסר ספק, אין חישובי פרורטה על השימוש היחסי ובעת השינוי מתבצע חיוב מיידי למסלול החדש.

9.5    תשלום

9.5.1        התשלום למועדון החברים מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי אשר חברת הסליקה מכבדת אותם (ייתכן ודיינרס, אמריקן אקספרס או אחרים לא אפשריים). בעלי כרטיסי אשראי זרים, וישראליים יכולים לבצע את התשלום דרך PayPal בלבד ובדרך כלל התעריף גבוה מעט יותר באמצעי תשלום זה.

9.5.2        לכל מסלול קיים מחיר אחר. המחירים כוללים מע"מ.

9.5.3        התשלום עבור המסלולים הוא חודשי ומתבצע בהוראת קבע בתחילת כל חודש והינו בעבור השימוש לתקופה של חודש ימים. החיוב לחודש הראשון בו נרשם המשתמש, מישתנה ממסלול למסלול.

9.5.4         התשלום מתחדש מידי חודש בחודשו באופן אוטומטי (הוראת קבע).

9.5.5        חשבונית נשלחת לכתובת המייל בלבד בצמוד לכל גבייה.

9.5.6        הבעלים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי מסלולי המועדון. הודעה מקדימה תישלח במייל לכל חברי המועדון באותו המסלול באותה העת.

9.6    ביטולים

9.6.1        חבר המועדון רשאי לבטל את המינוי בכל עת.

9.6.2        הוראה לביטול חברות המועדון מבטלת את הרשאת חבר המועדון להיכנס לתכני המועדון בסוף החודש הקלנדרי.

9.6.3        החיוב הכספי נפסק למעשה החל מהחודש הקלנדרי העוקב.

9.6.4        למען הסר ספק, בעת ביטול החברות אין כל החזר כספי. החודש השוטף ששולם אינו מוחזר.

9.6.5        אין החזרים על חודשים קודמים בכל טענה שהיא לרבות אי שימוש, חוסר עניין וכו'.

9.6.6        להפסקת המינוי, יש להיכנס ל"חשבון שלי", לאחר מכן "הגדרות המנוי" ומול תאור המנוי יש כפתור הנקרא "ביטול".
בכל מקרה של שאלה, אפשר לשלוח בקשה למייל: rishum@nuriteldar.co.il עם כל הפרטים שלך והביטול יבוצע בתוך 2 ימי עסקים.

9.6.7         במידה והחבר לא עמד בתנאי החברות במועדון ו/או תנאי השימוש באתר, רשאי הבעלים לבטל את מינוי החבר.

 

10     מוצרים ושירותים

10.1  הרכישות באתר מתבצעות באמצעות כרטיסי אשראי בלבד. סוג כרטיסי האשראי שיכובדו נקבע על ידי חברת הסליקה בלבד.

10.2  באתר מוצעים בתשלום ספרים, קלפים וכו' כמו גם קורסים, סדנאות LIVE או מוקלטים וכו' (להלן "המוצרים").

10.3  הרכישה באינטרנט מותרת למשתמשים בגיל 18 ומעלה (להלן: "הרוכש"), המחזיקים בתעודת זהות ו/או דרכון בתוקף, ובהתאם לכל דין.

10.4  עסקת רכישה נעשית באמצעות חברת סליקה מורשית ומוסמכת ופרטי העסקה נעשים תוך הצפנה מלאה של פרטי המשתמש ופרטי האשראי שלו. פרטי כרטיס האשראי חסויים לחלוטין ואינם נשמרים באתר.

10.5  מקום בו מתעוררת בעיה כלשהי בביצוע העסקה בכרטיס האשראי, העסקה תתבטל מיידית. לפרטים בדבר בירור התקלה יכול המשתמש לפנות במייל לכתובת: rishum@nuriteldar.co.il.

10.6  משלוח ההזמנה נעשה בדרך כלל באמצעות דואר ישראל. ייתכן ויוצעו גורמי הפצה נוספים והלקוח יהיה רשאי לבחור את האפשרות המועדפת עבורו. משך זמן המשלוח תלוי בחברות המשלוחים בלבד.

10.7  במידה ובפתיחת המוצר מתגלה שחסר פריט או שיש פגם כלשהו, אתם מוזמנים לפנות מיידית במייל לכתובת: rishum@nuriteldar.co.il וצוות התפעול ידאג להחליף את הפריט החסר/פגום.

10.8  הבעלים שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, בכל עת, את מחירי המוצרים ו/או להוסיף ולהוריד מוצרים ו/או להפסיק את המכירות באתר.

 

11     ביטולים והחזרים

11.1  קיימים הבדלים מהותיים בין סוגי המוצרים – ספרים, קלפים וכדומה להלן: "מוצרי שקית" בעוד שמפגשים וקורסים להלן "מוצר שרות" ותהליך ביטולם שונה:

11.2  ביטול מוצר שקית:

11.2.1    ביטול עסקה של מוצר שקית ניתן לביצוע תוך 14 יום מיום ביצוע העסקה וזאת בהודאה מסודרת לכתובת מייל: rishum@nuriteldar.co.il.

11.2.2    המוצר יישלח חזרה בהתאם להנחיות על חשבון הרוכש. המוצר צריך להיות במצב חדש ושלא נעשה בו שימוש! במידה והמוצר המוחזר עונה לתנאים, יאושר הביטול.

11.2.3    לאחר אישור הביטול, יזוכה הרוכש במלוא הסכום.

11.3  ביטול מוצר שרות:

11.3.1    בעצם הרשמתו למוצר שרות, למעשה משוריין לו מקום וייתכן ואנשים נוספים כבר אינם יכולים להירשם. לכן, ביטול בזיכוי מלא (כולל דמי רישום) אפשרי עד 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד המפגש הראשון (או המפגש היחידי)

11.3.2     ביטול עסקה עד 1 יום לפני המועד, יוחזר מלוא הסכום פחות דמי הרישום (דמי הרישום משתנים בהתאם למחיר הפעילות ומופיעים בדף הקניה) .

11.3.3     ביטול המתבצע ביום הפעילות או לאחריו לא יוחזר עבורו כל סכום. יחד עם זה, במקרים חריגים הבעלים שומרת לעצמה את הזכות לזכות נרשם בסכום כלשהו על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

12     שונות

12.1  הבעלים שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי שימוש של משתמש באתר, בכל עת, בו המשתמש הפר את תנאי השימוש, כל דין, הוראה אחרת או באם יחליט הבעלים כי המשתמש ביצע שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר זה, העלאה לרשת תכנים מן האתר הזה, בין אם חלקים הפתוחים לקהל הרחב ובין אם הפתוחים לחברי המועדון בלבד. במקרים אלו הבעלים לא אחראי לכל הפסד, הוצאה או נזק לרבות עוגמת נפש שייגרמו למשתמש.

12.2  על המידע המצוי באתר זה, גישת המשתמש אליו והשימוש בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים לתנאי שימוש אלו או הנובעים מהם מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו באופן בלעדי, תוך שלילת כל סמכות שיפוט אחרת.

12.3 נא לדווח על תקלות או בעיות לכתובת המייל: rishum@nuriteldar.co.il